\

Regulamin przewozowy firmy Linora

§1

Regulamin został sporządzony zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2003 nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

§2
Przewóz psów, kotów, fretek pod opieką - wymagania weterynaryjne

1. Do przewozu zakwalifikowane mogą być tylko zwierzęta zdrowe zdolne do transportu, wyjątek stanowią zwierzęta przewożone do gabinetów i klinik weterynaryjnych na polecenie lekarza weterynarii.
2. Minimalny wiek zwierząt przewożonych pod opieką to 8 tygodni w przewozie krajowym i 3 miesiące w przewozie międzynarodowym, chyba że Państwo docelowe zezwala inaczej.
3. Punkt 2 nie ma zastosowania w przewozie krajowym, jeżeli przewożonemu młodemu zwierzęciu (poniżej 8 tygodni) towarzyszy matka.
4. Przewożone zwierzę powinno być wyraźnie oznakowane poprzez chip lub tatuaż (jedyną uznawaną formą oznakowania zwierzęcia przy przewozie międzynarodowym jest chip).
5. Przewożone zwierzę powinno być zaszczepione przeciwko wściekliźnie jeżeli ukończyło 3 miesiąc życia.
6. Przewożone zwierzę powinno być odrobaczone i odkleszczone najpóźniej 24 godziny i nie dalej niż 72 godziny przed planowanym wyjazdem (odkleszczenie dotyczy miesięcy od kwietnia do października).
7. Przewożone zwierzę powinno posiadać a) książeczkę zdrowia przy przewozie krajowym, b) paszport dla zwierzęcia domowego przy przewozie międzynarodowym.
8. Jeżeli wynika to z przepisów zewnętrznych, zwierzę powinno posiadać także świadectwo zdrowia wydane przez Uprawnionego Lekarza Weterynarii.
9. Osobą odpowiedzialną za właściwe przygotowanie dokumentacji weterynaryjnej jest Nadawca/ Właściciel zwierzęcia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i braki w przygotowanej dokumentacji.

§3
Warunki przewozu

1. Przewóz zwierząt odbywa się w certyfikowanych transporterach dostosowanych do wielkości przewożonego zwierzęcia lub w specjalistycznej przyczepie przystosowanej do przewozu psów.
2. Trasa przejazdu jest dobierana optymalnie, by podróż odbywała się możliwie jak najkrótszą drogą.
3. O dacie i godzinie odbioru oraz dotarcia zwierzęcia w miejsce docelowe Nadawca i Odbiorca zostaną poinformowani ustnie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną przez Wykonawcę.
4. Godzina dotarcia zwierzęcia w miejsce docelowe nie jest gwarantowana przez Wykonawcę, chyba że w pisemnym zleceniu uzgodniono inaczej.
5. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonanie przez Wykonawcę usługi, umowa pozostaje w mocy, jednak obowiązki wynikające ze zlecenia zostają odłożone w czasie do momentu ustania działania siły wyższej.
6. Wykonawca nie ubezpiecza indywidualnie zwierząt na czas transportu, chyba że strony postanowią inaczej.
7. Kierowca lub Opiekun ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia jeżeli nie zostały zachowane wymagania zapisane w §2 oraz §4

§4
Obowiązki Nadawcy i Odbiorcy

1. Nadawca zobowiązany jest do przygotowania całej dokumentacji weterynaryjnej zgodnie z § 2. do dnia wyjazdu zwierzęcia.
2. Zwierzę do przewozu powinno być czyste i przygotowane w należyty sposób.
3. Odbiorca zobowiązuje się do obecności w miejscu przeznaczenia w godzinach wskazanych przez Zleceniobiorcę zgodnie z § 3 punkt 3. O zmianach terminu Odbiorca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

§5
Płatności

1. Przy ustalaniu należnego dla Wykonawcy wynagrodzenia, przyjmuje się stawki według ogólnie stosowanego przez niego cennika, albo określone w szczególnej ofercie.
2. Opłaty za wykonaną usługę zostaną dokonane przez Nadawcę (osobą odpowiedzialną za płatności może być Odbiorca jeżeli strony tak ustalą) najpóźniej do momentu wyjazdu zwierzęcia gotówką lub przelewem na wskazane w umowie świadczenia usług konto.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu jeżeli:

  • w sposób niezależny od Wykonawcy i niemożliwy dla niego do przewidzenia nastąpiły znaczące zmiany w opodatkowaniu lub innych obciążeniach publicznych, bądź w kosztach przewozu, frachtu i podobne
  • w trakcie wykonywania umowy na życzenie Nadawcy/Odbiorcy, dokonywano dodatkowych czynności lub zlecenie zostało rozszerzone o nowe przedmioty, bądź wykonanie dodatkowych czynności okazało się konieczne w celu wykonania zlecenia;
  • Nadawca/Odbiorca przed ustaleniem wynagrodzenia nie podał wszystkich istotnych okoliczności towarzyszących wykonywanego zlecenia.
  • czas wykonania zlecenia uległ znacznemu wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
4. Nadawca/Odbiorca jest zawsze zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę nałożonych przez jakiekolwiek władze. Wyżej wymienione koszty podlegają zwrotowi również w wypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców.
5. Nadawca/Odbiorca jest zawsze zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w §3 punkt 7 w wysokości 2,40 PLN za każdy kilometr jaki dzieli siedzibę Zleceniobiorcy a siedzibę Nadawcy/ miejsce odbioru zwierzęcia.
6. Wykonawca uzależnia wydanie zwierzęcia z transportu od uregulowania płatności według §5 punktu 2.
7. W przypadku sytuacji omówionej w §5 punkt 6 Wykonawca ma prawo umieścić zwierzę w hotelu dla zwierząt do czasu uregulowania płatności. Koszt pobytu w hotelu doliczany jest do wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§6
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Przewozu Zwierząt stanowi ogół zasad, jakie obowiązują miedzy Nadawcą a Zleceniobiorca, jeżeli w konkretnej umowie indywidualnej strony nie postanowiły inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie indywidualnej lub Regulaminie Przewozu Zwierząt mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, publicznego i prywatnego prawa międzynarodowego oraz przyjęte zwyczaje.
3. Wszelkie odstępstwa od zasad określonych w indywidualnej umowie lub Regulaminie Przewozu Zwierząt wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem usług przez Linora Lidia Andrzejczak sądem właściwym jest sąd odpowiedni dla miejsca siedziby Linora Lidia Andrzejczak tj. sąd w Myszkowie, a powyższy kontrakt jest przedmiotem polskiego prawa.